• Ďakujeme

     • Akcia Poď sa zapotiť a zablatiť bola podporená finančnou čiastkou 3800€ z VÝZVY POSLANCOV PSK.

     • Rozvrhy záujmových útvarov 2023/2024

     • Milí rodičia, naša záujmová činnosť začína budúci týždeň 2.10.2023.

      V tabuľke pod textom sú uvedené všetky dôležité informácie o záujmových útvaroch (ďalej ZÚ), ktoré sa otvorili. Bohužiaľ, ZÚ na ktoré sa neprihlásil dostatočný počet detí sme zrušili. Všetky ostatné informácie sa dozviete na budúci týždeň, kedy budú prebiehať informačné hodiny.

     • Ponuka záujmových útvarov CVČ Poprad

     • Informácie k prihláškam a poplatkom.

      Dieťa s trvalým pobytom v meste Poprad:

      záujmový útvar č.1 - 7€ bez vzdelávacie poukazu (ďalej už VP), 3€ s VP / mesiac

      ďalší záujmový útvar č.2,3,4,... 12€ / mesiac

      Dieťa s trvalým pobytom mimo mesta Poprad:

      záujmový útvar č.1 - 7€ bez VP, 3€ s VP / mesiac

      ďalší záujmový útvar č.2,3,4,... 12€ / mesiac

      + 120€ poplatok podľa VZN mesta Poprad

       

      * Zápis do záujmových útvarov bude prebiehať denne od  5.9.2023 - 29.9.2023 od 14:00 - 17:00

      * Prihlášku si môžete vyzdvihnúť v CVČ alebo stiahnuť na našej stránke

      * Vyplnenú a podpísanú prihlášku treba doručiť do CVČ osobne, prípadne vhodiť do schránky (nie emailom)

      * Píšte prosím čitateľne, aby nedošlo k zbytočným nedorozumeniam pri zapisovaní Vášho dieťaťa do agendy CVČ a pri posielaní emailov pred začiatkom krúžkovej činnosti

      * Poplatky a všetky dôležité termíny sú uvedené aj na prihláškach

      * !!!!! POZOR !!!!! Prihlášky sú zvlášť pre deti s trvalým pobytom v meste Poprad a zvlášť s trvalým pobytom mimo mesta Poprad

      * V ponuke sú uvedené aj klubové športové záujmové útvary. Vzhľadom k tomu, že ide o klub, poplatky sú iné ako pri záujmových útvaroch. 

       

               !!!!! Vzdelávacie poukazy treba odovzdať CVČ do 20. septembra !!!!!

       

       

     • !!!!! Dôležitý oznam !!!!!

     • Vzhľadom k tomu, že na niektorých prihláškach neboli uvedené emailové adresy alebo boli nečitateľné (maily sa nám vracajú), nebolo možné kontaktovať všetkých rodičov.

      Ďakujeme za pochopenie

     • Rozvrh záujmových útvarov 2022/2023

     • Vzhľadom k nečitateľnosti niektorých emailových adries uvedených v prihláškach Vám ponúkame rozvrhy krúžkov.

      Naši zamestnanci Vám budú posielať emaily ohľadom záujmových útvarov na ktoré ste prihlásili Vaše deti. Prosím kontrolujte si aj SPAM. V prípade, že nedostanete email (niektoré emaily boli nečitateľné) kontaktujte nás.

      Za porozumenie ĎAKUJEME.

     • Informácie k poplatkom

     • AKO POSTUPOVAŤ

      Zápis do záujmových útvarov bude prebiehať v čase od 2.9. – 14.9. 2022 od 13,00 – 17,00 hod.

      Prihlášky do ZÚ a GDPR si môžete vyzdvihnúť v CVČ, prípadne stiahnuť na hlavnej stránke v časti novinky.

      Vyplnenú prihlášku a GDPR je potrebné odovzdať osobne do CVČ prípadne vhodiť do schránky. (klik ČÍTAŤ VIAC)

       

      Mesačný poplatok :dieťa:  so vzdelávacím poukazom (ďalej VP)               2€ / mesiac

                                   bez VP                                                                   4€ / mesiac

      Dospelí do 30 rokov:

      dospelá osoba s príjmom                                          10€ / mesiac

      dospelá osoba bez príjmu                                           5€ / mesiac

       

      Za dieťa, ktoré nemá trvalý pobyt v meste Poprad musí uhradiť rodič ešte poplatok stanovený podľa VZN mesta Poprad tj. 12,50€ za mesiac/100€ rok.

      O termíme úhrady poplatkov budete informovaní v októbri - na začiatku záujmovej činnosti.

      Prihlášky + vzdelávacie poukazy odovzdať najneskôr do 14.9. 2022

     • Ponuka záujmových útvarov na rok 2022/2023

     • Milí naši priatelia,

      začiatok školského roka je tu a my Vám ponúkame široký výber záujmových útvarov. Veríme, že si z našej ponuky vyberiete.

      Prihlášky + súhlas so spracovaním osobných údajov nájdete pod odkazom na plagát. 

      Vyplnené tlačivá + vzdelávací poukaz treba priniesť osobne alebo vhodiť do schránky do 14.9. 2022. (klik ČÍTAŤ VIAC

      V ponuke sú uvedené aj klubové športové záujmové útvary. Vzhľadom k tomu, že ide o klub, poplatky sú iné ako pri záujmových útvaroch. 

      Pre zobrazenie ponuky záujmových útvarov kliknite na odkaz PLAGÁT - Záujmové útvary 2022/2023: