• POPLATKY ZA KRÚŽKY

     • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č.19/2020 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad

       

      Mesto Poprad v súlade s ustanovením § 6 ods. l zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a podl'a § 28 ods. 5, § 49 ods. 4, § 114 ods. 6, § 116 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

      vydáva

      Všeobecné záväzné nariadenie mesta Poprad o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov alebo nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad

       

      Príspevok na činnost' centra vol'ného času:

      Na činnosti centra voľného času uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, žiaka a osoba

      do 30 rokov veku príspevok sumou:

      a) dieťa materské] školy, žiak základnej školy, žiak strednej školy                                    4€

      b) žiak základné] školy a žiak strednej školy so vzdelávacím poukazom                           2€

      c) osoba do 30 rokov veku s príjmom                                                                             10€

      d) osoba do 30 rokov veku bez príjmu                                                                              5€

      e) dieťa, žiak a osoba mimo územia mesta Poprad                                                       100€

      f) žiak v dennom tábore                                                                                                    3€ / deň

      g) žiak v turnusovom tábore                                                                                            30€ / turnus

       

      Príspevok na činnosť centra voľného času sa uhrádza za každý záujmový útvar samostatne