• !!! Dôležitý oznam !!!!

     • Z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu a pozastavenia uplatňovania COVID automatu majú

      jazykové školy, ZUŠ a CVČ

      mimoriadne prerušené školské vyučovanie a prevádzku v období

      od 29.11.2021 – 7.1. 2022.

     • O Z N A M

     • Od 1.11.2021 je okres Poprad v čiernej farbe ( III. stupeň ohrozenia ), čo znamená, že podľa školského semaforu je obmedzená prezenčná činnosť aktivít CVČ. Sledujte ďalšie info na našej web stránke aj na našom FB profile. O ďalších zmenách Vás budeme informovať na týchto portáloch.
       

     • OZNAM PRE RODIČOV A EXTERNÝCH ZAMESTNANCOV !

     • Pokyny k prevádzke CVČ

      Vzhľadom na súčasnú epidemickú situáciu v okrese Poprad od 25.10.2021 v II. stupni ohrozenia vstupujú do

      platnosti obmedzenia v súlade so školským semaforom MŠVVaŠ SR:

      Záujmové útvary môžu prebiehať :

      • prezenčne individuálne

      • prezenčne s obmedzením (do 5 detí v skupine v interiéri     aj exteriéri)

      • dištančne skupinovo

      V prípade záujmového útvaru vytvoreného z detí jednej triedy (na externom pracovisku), je možné uskutočniť bez obmedzenia počtu.

      Iná činnosť CVČ:

      Všetky hromadné akcie CVČ sú možné v interiéri s maximálnym počtom účastníkov 6 osôb s povinným zoznamom účastníkov (meno + kontakt).

      Výchovná a vzdelávacia činnosť pre triedy a homogénne skupiny bude prebiehať (po súhlase riaditeľa školy).

      Záujmové krúžky realizované športovými klubmi prebiehajú na základe platného Covid automatu pre šport.

       

      Mgr. Lindemanová Ingrid

                                                                                                                                                riaditeľka CVČ

     • OZNAM PRE RODIČOV !!!

     • Milí rodičia,

      koncom septembra rozosielali naši interní a externí zamestnanci na Vaše emaily informácie ohľadom krúžkov (prvé stretnutia + rozvrhy). Keďže sa nám vracajú odoslané emaily (adresa nenájdená, správa nebola doručená, plná schránka správ) a od Vás dostávame informácie, že niektorým tieto emaily nedošli, prosím kontaktujte nás na

      cvcpp.riaditel@gmail.com

      Kvôli kontrole uveďte v maili meno + priezvisko dieťaťa, názov záujmového útvaru (krúžku), emailovú adresu, ktorú ste uviedli na prihláške, prípadne tel. číslo.

       

      Za pochopenie ďakujeme

     • ROZVRHY KRÚŽKOV

     • Važení rodičia, činnosť CVČ v Poprade začína 1.10.2021.

      Rozvrhy záujmových utvárov nájdete pod textom. Viac informáciií o ZÚ budeme poskytovať na prvých informačných stretnutiach.