• Rozvrhy záujmových útvarov 2023/2024

     • Milí rodičia, naša záujmová činnosť začína budúci týždeň 2.10.2023.

      V tabuľke pod textom sú uvedené všetky dôležité informácie o záujmových útvaroch (ďalej ZÚ), ktoré sa otvorili. Bohužiaľ, ZÚ na ktoré sa neprihlásil dostatočný počet detí sme zrušili. Všetky ostatné informácie sa dozviete na budúci týždeň, kedy budú prebiehať informačné hodiny.

     • Ponuka záujmových útvarov CVČ Poprad

     • Informácie k prihláškam a poplatkom.

      Dieťa s trvalým pobytom v meste Poprad:

      záujmový útvar č.1 - 7€ bez vzdelávacie poukazu (ďalej už VP), 3€ s VP / mesiac

      ďalší záujmový útvar č.2,3,4,... 12€ / mesiac

      Dieťa s trvalým pobytom mimo mesta Poprad:

      záujmový útvar č.1 - 7€ bez VP, 3€ s VP / mesiac

      ďalší záujmový útvar č.2,3,4,... 12€ / mesiac

      + 120€ poplatok podľa VZN mesta Poprad

       

      * Zápis do záujmových útvarov bude prebiehať denne od  5.9.2023 - 29.9.2023 od 14:00 - 17:00

      * Prihlášku si môžete vyzdvihnúť v CVČ alebo stiahnuť na našej stránke

      * Vyplnenú a podpísanú prihlášku treba doručiť do CVČ osobne, prípadne vhodiť do schránky (nie emailom)

      * Píšte prosím čitateľne, aby nedošlo k zbytočným nedorozumeniam pri zapisovaní Vášho dieťaťa do agendy CVČ a pri posielaní emailov pred začiatkom krúžkovej činnosti

      * Poplatky a všetky dôležité termíny sú uvedené aj na prihláškach

      * !!!!! POZOR !!!!! Prihlášky sú zvlášť pre deti s trvalým pobytom v meste Poprad a zvlášť s trvalým pobytom mimo mesta Poprad

      * V ponuke sú uvedené aj klubové športové záujmové útvary. Vzhľadom k tomu, že ide o klub, poplatky sú iné ako pri záujmových útvaroch. 

       

               !!!!! Vzdelávacie poukazy treba odovzdať CVČ do 20. septembra !!!!!