• Pokyny k prihlasovaniu sa na tábor + prihlášky

     • Dôležité informácie pri prihlasovaní Vášho dieťaťa na tábor.

       

      Vyplnenú prihlášku a GDPR treba doručiť do CVČ (vedúcemu tábora, prípadne vhodiť do schránky).

      Súčasťou prihlášky je aj potvrdenie o bezinfekčnosti Vášho dieťaťa, ktoré podpíšte v deň nástupu.

      Po odovzdaní prihlášky do  CVČ, bude dieťa zaevidované, prijaté bude až po uhradení poplatku za tábor.

      Dátum uhradenia poplatku je uvedený na prihláške.

      V prípade ak sa rozhodnete z akýchkoľvek dôvodov odhlásiť dieťa z tábora, informujte nás o tom, miesto sa automaticky posúva náhradníkom.

       

      Poplatok je potrebné uhradiť na účet č.: SK64 0200 0000 0016 4149 5554,

      najneskôr – mesiac júl do 31.5.2024, mesiac – august do 30.6.2024.

      Var. symbol: podľa tábora 100 – 700 (uvedené na prihláške), do poznámky uveďte meno dieťaťa.

      Pri platbe je potrebné uviesť variabilný symbol (na každý tábor zvlášť) a meno dieťaťa.

      Nakoľko sa termíny táborov rýchlo blížia, poplatok prosíme uhradiť do termínu, ktorý je uvedený na prihláške, aby sa mohol zabezpečiť materiál  a iné prostriedky na chod táborov.

      Kapacita táborov je obmedzená.

       

      V záujme dieťaťa, možnosti personálnych kapacít pracovníkov CVČ a zamerania tábora, nie je možné do tábora prihlásiť dieťa s podpornými opatreniami. V prípade zamlčania týchto okolností rodičom, má právo vedúci tábora po zistení stavu dieťaťa takéto dieťa vylúčiť z táborových aktivít bez nároku vrátenia finančných prostriedkov.

      Centrum voľného času je zaradené medzi štátne školské zariadenie.

      V znení zákona: Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2008 Z.z.,  podľa § 144 Práva a povinnosti dieťaťa, žiaka a jeho zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia,  odds.

      (7) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka alebo zástupca zariadenia je povinný,  písm.

      c) dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

      d) informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.