• Pracovná ponuka

  • Informácia o voľnom pracovnom mieste

    

   V zmysle § 84 ods.(1) zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujem informáciu o voľnom pracovnom mieste pre pedagogického zamestnanca.

   Názov zamestnávateľa:    Centrum voľného času

   Sídlo zamestnávateľa:     Ul. mládeže  2688/13, 05801 Poprad

   Kontaktná osoba:             Mgr. Peter Husár

                                                cvcpoprad@gmail.com

                                                052/ 77 220 12

   Kategória PZ:                     vychovávateľ pre úsek techniky

   Termín nástupu:               01.09.2020   

   Kvalifikačné predpoklady:  podľa §11 ods.(1) zákona 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa ustanovujú  kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov  a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

   Platové ohodnotenie:   V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je funkčný plat od 915 €/ mesačne.

   Pracovné podmienky :   Pracovný pomer na dobu určitú – do 31.08.2021

   Osobnostné predpoklady:

   • Bezúhonnosť, komunikatívnosť, spoľahlivosť, samostatnosť, trpezlivosť, flexibilita

   Požadované doklady:

   • Doklady o vzdelaní (fotokópie, k diplomu je potrebné priložiť kópiu vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške, osvedčenie o prvej, druhej atestácii)
   • Profesijný životopis
   • Potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti na výkon činnosti
   • Odpis z registra trestov, nie starší ako 3 mesiace
   • Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona GDPR č.18/2018 Zb.z.

   Svoje žiadosti posielajte na horeuvedenú adresu  do  06.07.2020

    

    

                                                                                                                                                                                              Mgr. Peter Husár

                                                                                                                                                                                                  riaditeľ CVČ