Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2016 - 2017