Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2017 - 2018

 

Správa o VVČ za školský rok 2017-2018.pdf (763972)