Profil verejného obstarávateľa

Centrum voľného času v Poprade je podľa zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ: Centrum voľného času

Sídlo:                         Ulica mládeže 2688/13,  058 01 Poprad

Štatutárny zástupca:  Mgr. Peter Husár

IČO:                         00186767

DIČ:                         2020657067

Číslo účtu:                 1640400656/0200

IČ DPH:                     nie sme platiteľom DPH

 

 

Kontakt:                    Centrum voľného času

                                  Ulica mládeže 2688/13

                                  058 01  Poprad

                                  052/ 7722 012, mobil: 0911978018, 910890452, 910890450