Správa o výchovno - vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach za šk. rok 2015 - 2016

Správa o VVČ za školský rok 2015-2016.pdf (777286)